fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Kurs na niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu: 
Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 r do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:
• pozostające bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania nie został zakończony,
• zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego,
• w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie
z następujących form wsparcia:

• diagnozie potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
• kryzysowego Punktu Informacji Zawodowej;
• treningu rozwoju społeczno-zawodowego;
• pośrednictwa pracy;
• poradnictwa prawnego;
• poradnictwa psychologicznego;
• zatrudnienia wspomaganego: wsparcia trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej;
• szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
• staży zawodowych – wsparcie opiekuna stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro w Lublinie:

Odział podkarpacki w Rzeszowie:

Oddział mazowiecki w Siedlcach:

ZAPRASZAMY!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin Kurs na niezależność! obowiązujący od 01.04.2023

Regulamin Kurs na niezależność! obowiązujący od 08.04.2023

Harmonogram wsparcia od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.- Kurs na niezależność

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

ZAPRASZAMY

1 kwietnia 2021
Call Now Button