fbpx
ul. Z. Krasińskiego 2/30, Lublin
+48 570 122 110; +48 537 122 177

Kurs na niezależność

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację I etapu projektu pn. „ Kurs na niezależność!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 73 osób niepełnosprawnych spośród 280 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2021 r do 31.03.2024 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:
• pozostające bez zatrudnienia, oraz osoby zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, a proces wspomagania nie został zakończony,
• zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego,
• w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie
z następujących form wsparcia:
• poradnictwa zawodowego z Indywidualnym Planem Działania;
• poradnictwa psychologicznego;
• poradnictwa prawnego;
• pośrednictwa pracy;
• kryzysowego Punktu Informacji Zawodowej;
• treningu rozwoju społeczno-zawodowego;
• zatrudnienia wspomaganego: wsparcia trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej;
• szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe;
• staży zawodowych – wsparcie opiekuna stażu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Biuro projektu w Lublinie:
• telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
• na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
• lub osobiście przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie (boczna ul. T. Zana).

Oddział świętokrzyski w Kielcach:
• Wesoła 51/531, 25-363 Kielce
• 539 309 781
• e-mail: kielce@fundacjaheros.org
Odział podkarpacki w Rzeszowie:
• Słowackiego 20/901, 35 – 060 Rzeszów
• 730 567 800
• e-mail: rzeszow@fundacjaheros.org

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPRASZAMY

17 maja 2021
Call Now Button