Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Zrealizowane przedsięwzięcia

 

PROJEKT PT. „SENIORZY W SIECI”

W okresie listopad-grudzień 2014 roku Fundacja Heros zrealizowała projekt pt. „Seniorzy w sieci”. Projekt skierowany był do 10 osób po 60 roku życia z terenu województwa lubelskiego. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej oraz podnoszenie umiejętności informatycznych seniorów. Uczestnicy w ramach projektu ukończyli szkolenie z obsługi komputera oraz podstaw Photoshopa w wymiarze 50h. Seniorzy uczestniczyli także w warsztatach psychologicznych, których główna tematyką była gimnastyka mózgu oraz asertywna komunikacja. W ramach aktywizacji społecznej wzięli również udział w Gali Ruchu Artystycznego Seniorów i Gali Wolontariatu 2014-Omnes Gentes.


 

PROJEKT PT. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Fundacja Heros od 01.06.2015 do 31.10.2015 roku realizowała projekt pn.„Aktywni na rynku pracy” w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2015 ogłoszonego w dniu 30 marca 2015 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany był do 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które miały trudności z wejściem na rynek pracy. Celem Zadania była pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia poprzez stosowanie aktywnych instrumentów rynku pracy w formie poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz pośrednictwa pracy.
Zatrudnieni w projekcie specjaliści m.in.: doradca zawodowy, pośrednik pracy odpowiedzialni za przygotowanie indywidualnego planu działam oraz pomoc w wejściu na rynek pracy.

 

 

PROJEKT PT. "AKTYWNI NA RYNKU PRACY II"

Fundacja Heros w okresie od 01.07.2016 r. do 30.11.2016 r. realizowała drugą edycję zadania pn.  „Aktywni na rynku pracy II”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie. Głównym celem projektu było wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt skierowany był do 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które miały trudności z wejściem na rynek pracy. Celem Zadania była pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia poprzez stosowanie aktywnych instrumentów rynku pracy w formie poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz pośrednictwa pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin