Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Zrealizowane przedsięwzięcia

 

PROJEKT PT. „GOTOWI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY”

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018r. Fundacja Heros realizowała projekt pn. „Gotowi do wejścia na rynek pracy”. Projekt skierowany był do 60 osób zamieszkujących województwa: lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Głównym założeniem projektu była realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W ramach działań aktywizacyjnych, Beneficjenci Ostateczni mieli możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednika pracy. W ramach projektu zorganizowano staże zawodowe dla 13 osób, które w wielu przypadkach zakończył się nawiązaniem dalszej współpracy z pracodawcą. Ponadto dzięki wsparciu pośrednika pracy 24 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.

 

PROJEKT PT. „ SAMOdzielni”

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 Fundacja Heros realizowała projekt pn. „SAMOdzielni”. Celem głównym projektu było zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym 95 osób z niepełnosprawnością z tytułu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, zamieszkałych na terenie jednego z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach projektu Uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia:

  • poradnictwa zawodowego;
  • Grupy Środowiskowego Wsparcia;
  • poradnictwa psychologicznego;
  • konsultacji z lekarzem psychiatrą;
  • szkoleń zawodowych,
  • staży zawodowych.

W Grupy Środowiskowego Wsparcia organizowane były treningi umiejętności psychospołecznych i zawodowych m.in. autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto w ramach kulturoterapii organizowano różnego rodzaju wyjścia m.in. do kina, teatru, na kręgle, itp. Dodatkowymi formami wsparcia oferowanymi w ramach działań projektowych były szkolenia zawodowe (zorganizowane dla 40 BO) oraz staże zawodowe (zorganizowane dla 4 BO), które miały umożliwić BO zaadaptowanie się do nowego środowiska, sprawdzenie w pełnieniu nowej roli społecznej oraz nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Poprzez udział w projekcie Uczestnicy przełamali indywidualnych bariery i odbudowali umiejętności psychospołeczne w zakresie udziału w życiu codziennym. Nastąpił również wzrost poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości, redukcja poczucia izolacji i niezrozumienia przez otoczenie. Cele projektu zostały zrealizowane.

 

PROJEKT PT. „SENIORZY W SIECI”

W okresie listopad-grudzień 2014 roku Fundacja Heros zrealizowała projekt pt. „Seniorzy w sieci”. Projekt skierowany był do 10 osób po 60 roku życia z terenu województwa lubelskiego. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej oraz podnoszenie umiejętności informatycznych seniorów. Uczestnicy w ramach projektu ukończyli szkolenie z obsługi komputera oraz podstaw Photoshopa w wymiarze 50h. Seniorzy uczestniczyli także w warsztatach psychologicznych, których główna tematyką była gimnastyka mózgu oraz asertywna komunikacja. W ramach aktywizacji społecznej wzięli również udział w Gali Ruchu Artystycznego Seniorów i Gali Wolontariatu 2014-Omnes Gentes.

 

PROJEKT PT. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Fundacja Heros od 01.06.2015 do 31.10.2015 roku realizowała projekt pn.„Aktywni na rynku pracy” w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2015 ogłoszonego w dniu 30 marca 2015 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany był do 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które miały trudności z wejściem na rynek pracy. Celem Zadania była pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia poprzez stosowanie aktywnych instrumentów rynku pracy w formie poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz pośrednictwa pracy.
Zatrudnieni w projekcie specjaliści m.in.: doradca zawodowy, pośrednik pracy odpowiedzialni za przygotowanie indywidualnego planu działam oraz pomoc w wejściu na rynek pracy.

 

PROJEKT PT. "AKTYWNI NA RYNKU PRACY II"

Fundacja Heros w okresie od 01.07.2016 r. do 30.11.2016 r. realizowała drugą edycję zadania pn.  „Aktywni na rynku pracy II”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie. Głównym celem projektu było wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Projekt skierowany był do 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, które miały trudności z wejściem na rynek pracy. Celem Zadania była pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia poprzez stosowanie aktywnych instrumentów rynku pracy w formie poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz pośrednictwa pracy. Cele projektu zostały zrealizowane.

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin