Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

                   

 

 

Aktualności
2019-01-09
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Czas na sukces! Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Czas na sukces!” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 50 (27K, 23M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej obejmującym diagnozę potrzeb, wyznaczenie i realizację indywidualnej ścieżki reintegracji, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2019 – 30.11.2019) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 15 UP do 31.12.2019 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.11.2019 r.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721, z późn. zm.), lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 r. poz. 546),
 • osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym: bierni zawodowo i bezrobotni,
 • osoby wieku 18-64 lata,
 • osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

 

Założenia projektu:

 • 17 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 24 osoby będą miały status osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
 • 15 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.

 

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb i wyznaczenie indywidualnej ścieżki reintegracji,
 • indywidualne doradztwo psychologiczne,
 • poradnictwo prawne i poradnictwo zawodowe,
 • treningi kompetencji psychospołecznych, warsztaty kompetencji cyfrowych,
 • pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe.

 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • Stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

 

Wartość projektu: 721 306, 62 zł Kwota dofinansowania: 683 206, 62 zł Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu: ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin tel. 570 122 110 e-mail: fundacja@fundacjaheros.org http://www.mapadotacji.gov.pl/

 

 

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin