Fundacja Heros
tel: 570 122 110
Witamy na naszej stronie

 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu obszar działań Fundacji Heros w Lublinie. Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem statutowy jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

                            

 

 

 

Aktualności
2018-04-18
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Droga do samodzielności"

Informujemy, że od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zdolności do funkcjonowania w życiu społecznym 140 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez poprawę kondycji psychofizycznej w okresie 01.04.2018-31.03.2021 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), w tym min. 50% osób niepełnosprawnych z tytuły choroby psychicznej, spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,
 • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
 • wykazujące odpowiedni poziomu gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej oraz motywacji do korzystania z form wsparcia zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • poradnictwa psychologicznego;
 • zajęć w ramach Punktu Aktywizacji i Integracji (warsztaty, kulturoterpia);
 • rehabilitacji ruchowej (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy);
 • psychoterapii i konsultacji psychiatrycznych;
 • wsparcia trenera aktywności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu w Lublinie:

 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110  
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).

 

ZAPRASZAMY!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w projekcie Droga do samodzielności

logo PEFRON

Fundacja Heros: ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20 - 709 Lublin